ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2559
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2558
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2557
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2556
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2555
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2554
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2553
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2552
 ความสำเร็จของโรงเรียน ปี 2551
   » ความสำเร็จด้านบุคลากร
   » ความสำเร็จด้านผู้เรียน
   » ความสำเร็จด้านสถานศึกษา
 
 
 ความสำเร็จด้านสถานศึกษาปี 2551
 

การประเมินความสำเร็จด้านสถานศึกษานั้น ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากความพึงพอใจที่ผู้ปกครองมีต่อโรงเรียน โดยในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โรงเรียนได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ในส่วนต่างๆ สำหรับปีการศึกษาถัดไป สำหรับในปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา โรงเรียนสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน และมีผู้ปกครองร่วมตอบคำถามทั้งสิ้น 250 ราย โดยผลการสำรวจมีดังนี้ 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา
เกณฑ์การประเมิน

5.00-4.50 ระดับคุณภาพ มากที่สุด

4.49 - 3.50 ระดับคุณภาพ มาก

3.49 - 2.50 ระดับคุณภาพ ปานกลาง

2.49 - 1.50 ระดับคุณภาพ น้อย

1.49 - 1.00 ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด


ที่

รายการ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1

การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

3.88

มาก

34.30

40.10

27.30

1.00

4.00

2

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

3.82

มาก

30.10

49.30

19.30

1.00

3.00

3

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

4.08

มาก

29.00

51.20

19.30

2.00

3.00

4

การจัดการศึกษาของโรงเรียนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน

3.87

มาก

26.30

53.00

20.30

4.00

-

5

โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยและป้องกันตนเองจากอุบัติภัย

3.89

มาก

26.00

55.00

17.00

2.00

-

6

โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

4.12

มาก

47.60

38.00

12.60

1.50

3.00

7

ความเหมาะสมในการให้การบ้านแก่นักเรียน ตลอดจนการตรวจผลงานของนักเรียนสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน

4.04

มาก

32.04

55.33

10.00

2.33

3.00

8

การรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเรียนหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน

4.12

มาก

32.66

55.66

10.05

1.33

3.00

9

การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.66

มาก

7.66

58.33

30.66

3.35

-

10

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิชา หรือผลพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา)

4.02

มาก

42.00

45.00

11.00

2.00

-

11

การควบคุมดูแล ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน

4.12

มาก

29.23

57.02

12.22

1.23

3.00

12

การสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี/ความประพฤติดี หรือ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย

3.98

มาก

27.00

40.10

32.00

5.00

4.00

13

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

4.22

มาก

34.00

59.00

5.00

2.00

-

14

การเข้ามามีบทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

3.62

มาก

20.33

62.34

13.33

4.00

-

15

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการทำกิจกรรมของโรงเรียน

3.84

มาก

26.30

60.00

12.04

1.66

-

16

ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ หรือประสบการณ์จัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี

3.89

มาก

24.13

62.23

12.21

1.23

2.00

17

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับอาชีพครู

4.12

มาก

28.31

63.00

6.23

1.33

1.13

18

ความเหมาะสมในการวางตนระหว่างครูกับศิษย์

4.16

มาก

28.36

66.00

4.31

1.33

-

19

โรงเรียนและครูให้การดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน

4.21

มาก

32.00

60.66

5.61

1.43

3.00

20

การจัดอาคารสถานที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย

3.90

มาก

27.00

63.00

7.00

3.00

-

21

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

3.76

มาก

23.13

62.00

13.06

1.23

4.00

22

ความเหมาะสมของการจัดบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

3.70

มาก

23.11

62.00

13.00

-

-

23

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ

4.00

มาก

22.33

63.34

8.00

4.33

2.00

24

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน

4.03

มาก

31.00

61.00

6.34

1.66

-

25

การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

3.93

มาก

60.00

30.00

9.00

1.00

-

สรุป

3.95

มาก

28.55

54.63

13.27

2.03

1.52

 
สรุปผลการประเมิ ภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนกลับเพชรศึกษาอยู่ในเกณฑ์ระัดับคุณภาพ "มาก" โดยรายการที่ผู้ปกครองให้คะแนนสูงสุดคือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน โดยค่าเฉลี่ยที่ได้คือ 4.22 ส่วนรายการที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ การเข้ามามีบทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษ โดยค่าเฉลี่ยที่ได้คือ 3.62

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th