ประวัติโรงเรียน
 ปรัชญา/คติพจน์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
 บรรยากาศในโรงเรียน
 
 
 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2477 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ เลขที่ 17/90 ถนนยะหริ่ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีขุนกลับเพชรศึกษากร (นายแหวน กลับเพชร) เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเป็นทั้งเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่ วันแรกที่ทำการสอนมีนักเรียน 5 คน ในปีการศึกษา 2477 มีนักเรียน 108 คน ครู 3 คน

 • พ.ศ. 2594 ย้ายสถานที่มาอยู่บริเวณวัดโรงวาส ขุนกลับเพชรศึกษากร ยังคงเป็นเจ้าของและผู้จัดการ นางสาวฉะอ้อน พรหมกุล เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2496 ขุนกลับเพชรศึกษากร ถึงแก่กรรมจึงโอนกิจการให้ นางประวิง กลับเพชร ทายาทเป็นเจ้าของและผู้จัดการ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 690 คน
 • พ.ศ. 2497 ได้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 746 คน
 • พ.ศ. 2499 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พ.ศ. 2501 ได้รับอนุญาตให้แยกนักเรียนระดับอนุบาลทั้งหมด ไปเรียนที่บ้านเลขที่ 9/3 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2504 นางสาวสุกใส หนูสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 836 คน
 • พ.ศ. 2506 นางประภา เฉลิมพงษ์ เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2507 นางสาวจำรูญลักษณ์ พันธุ์ทหาร เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 702 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2508 นายสำนวน งามสุข เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน จำนวน 801 คน
 • พ.ศ. 2509 เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน จำนวน 830 คน
 • พ.ศ. 2511 นายธนากร วราหะกิจ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 855 คน
 • พ.ศ. 2513 นางประวิง กลับเพชร ได้ลาออกจากผู้จัดการและแต่งตั้งให้ นายธนากร วราหะกิจ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียน จำนวน 1,520 คน
 • พ.ศ. 2525 นายสุธรรม สุขสว่าง เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 1,520 คน
 • พ.ศ. 2531 นายสุธรรม สุขสว่าง ครูใหญ่ได้ลาออก นายธนากร วราหะกิจ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 1,220 คน
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้ขอยุบชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2538 นางประวิง กลับเพชร ถึงแก่กรรมจึงโอนกิจการให้ นายธนากร วราหะกิจ ทายาทรับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 1,110 คน
 • พ.ศ. 2540 นางสาวเพ็ญธนา วราหะกิจ เป็นครูใหญ่ นายธนพงศ์ วราหะกิจ เป็นผู้จัดการ นายธนากร วราหะกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนักเรียนทั้งหมด 1,028 คน
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้ขอยุบชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณวัดโรงวาส มาเรียนที่บ้านเลขที่ 9/3 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ที่อยู่ปัจจุบัน)

 • พ.ศ. 2543 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ได้รับอนุญาตให้ใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง 16 ห้อง เป็นห้องเรียน 8 ห้อง ห้องประกอบ 8 ห้อง
 • พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนคอนกรีตชั้นเดียว 1 หลัง 2 ห้องเรียน อาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง 6 ห้องเรียน อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง 15 ห้องเรียน และอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 8 ห้องเรียน อาคารประกอบ 8 ห้อง อาคารสร้างเสร็จเมื่อปี 2545
 • พ.ศ. 2545 นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ เป็นครูใหญ่ นายธนพงศ์ วราหะกิจ เป็นผู้จัดการ นายธนากร วราหะกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 783 คน มีครูทั้งหมด 60 คน
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 845 คน มีครูทั้งหมด 59 คน และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงาน
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 880 คน มีครูทั้งหมด 60 คน พ.ศ.
 • 2548 นายถวิล หนูสง เป็นครูใหญ่ นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์ เป็นผู้จัดการ นายธนพงศ์ วราหะกิจ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นายธนากร วราหะกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 918 คน มีครูทั้งหมด 61 คน
 • พ.ศ. 2549 มีนักเรียนทั้งหมด 940 คน มีครูทั้งหมด 62 คน
 • พ.ศ. 2550 นางเพ็ญธนา ดำรงคดีราษฎร์  เป็นครูใหญ่ นายธนพงศ์ วราหะกิจ เป็นผู้จัดการ นายธนากร วราหะกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกลับเพชรศึกษา เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน Omega Replica Watches 874 คน มีครูทั้งหมด 57 คน


 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th