ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน
 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน  และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในที่โรงเรียนได้เสริมไว้ให้ครูและผู้เรียน          ได้ใช้ประกอบในการจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแผนงาน   การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งปฏิทินแผนปฏิบัติงานประจำเดือนที่สำคัญให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้
 
 
READ
 
 เว็บของคุณมีช่องโหว่SQL Injection ช่องโหว่นี้สามารถ เรียกดูข้อมลู การเพิ่มข้อมลู การแก้ไขข้อมลูและการลบข้อมลู
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th