ўиТЗКТГทСиЗдป
 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ้น 
[22-11-2011]
 
กิจกรรมวันลอยกระทง  
[22-11-2011]
ด้วยโรงเรียนกลับเพชรศึกษา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆของนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามโดยจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมสานน้ำใจรักห่วงใยเพื่อนร่วมงาน  
[22-11-2011]
ฝ่ายอำนวยการ/งานบุคลากร ได้จัดกิจกรรมสานน้ำใจรักห่วงใยเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้บุคลากรสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ โครงการสวัสดิการบุคลากรครู ได้จัดให้บุคลากรทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 6-11 ตุลาคม 2554 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพมหานคร
 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
[22-11-2011]
ด้วยฝ่ายสำนักงานวิชาการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นไปอย่างราบรื่น
 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 
[22-11-2011]
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 
ขอแสดงความยินดี 
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษา ) ระดับดีมาก ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2554
 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  
[22-11-2011]
ฝ่ายวิชาการ : งานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เรื่องเห็ดนางฟ้า ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 
กิจกรรมงาน มอ. วิชาการ ประจำปี 2554  
[22-11-2011]
ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ไทย งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554
 
กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ 
[22-11-2011]
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ได้เล็งเห็นว่าประเพณีวันสารทเดือนสิบเป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวันสารทเดือนสิบ ตลอดจนสาธิตวิธีการทำขนมวันสารทเดือนสิบให้นักเรียนทราบ จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ในวันที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 08.00-12.00 น. และพาตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 09.00-10.30 น. ณ วัดสระเกษ
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย  
[22-11-2011]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ และเพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาตร์ รู้จักการค้นคว้า ทดลองสิ่งต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจ และสนุกสนานกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ปีที่ 4-6 เนื่องจากการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ด้านการปฏิบัติตนที่เหมาะสมทางด้านศาสนาพิธีที่นักเรียนนับถือ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จัดขึ้นในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2554 ณ วัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 
โครงการ ดัชมิลล์คิดส์ ขยับ สนุก สุขภาพดี ปีที่ 2  
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษาขอแสดงความยินดีร่วมกับนักเรียน และผู้นำทีม จูจุ๊บกลับเพชร ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรอบการคัดเลือกระดับภูมิภาคประจำภาคใต้ รุ่นอายุ 7-9 ปี 6 เดือน ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การค้า ลีการ์เดนส์ พล่าซ่าหาดใหญ่ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 4 เวลา 13.00-13.40 น.
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
[22-11-2011]
ขณะนี้โรงเรียนกลับเพชรศึกษาเตรียมการรอรับการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา " รอบสาม " ในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษา ) ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ซึ่งหน่วยงานที่จะประเมินโรงเรียน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี การประเมิน โดยบุคคลจะมาประเมิน 3 ท่าน
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
[22-11-2011]
ฝ่ายวิชาการ:งานคุณลักษณะผู้เรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนระลึกถึงพระคุณแม่ และปฏิบัติให้เป็นลูกที่ดี โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายระดับสถานศึกษาในการประสานงานและดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น ( หน่วยสุขนิสัยที่ดี ) ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเชิญคุณพรรณทิพย์ อิทธิรักษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
[22-11-2011]
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ มสวร. ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิจัยเชิงบวกขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูในการจัดชั้นเรียน ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
 
ขอแสดงความยินดี  
[22-11-2011]
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา คือวันเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้พานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 126 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 211 คนไปจัดกิจกรรม ณ วัดสระเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-10.30 น.
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
[22-11-2011]
โรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมประวิงอนุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะหลีกเลี่ยงและใช้ทักษะการปฏิเสธจากผู้เสพยาเสพติดและโรงเรียนกลับเพชรศึกษาได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
 
1 2 >> 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th