การจัดห้องเรียนและตกแต่งห้องเรียน
นักเรียนช่วยกันจัดห้องเรียนและตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th